Фінанси, фінансовий аналіз

ІДЗ з фінансового менеджменту “Управління активами”

1. Визначити необхідний обсяг оновлення операційних необоротних активів підприємства у процесі простого і розширеного їх відтворення, виходячи з таких даних:
• загальна потреба підприємства в операційних необоротних активах у плановому періоді за результатами розрахунків становить: 350 + 10 ? 18 тис. грн (N – номер варіанта);
• фактична наявність використовуваних операційних необоротних активів на кінець звітного періоду становить 240 + 5 ? N тис. грн;
• вартість операційних необоротних активів, запланованих до вибуття у зв’язку з фізичним зношенням, становить: 30 + 5 ? N тис. грн;
• вартість операційних необоротних активів, запланованих до вибуття у зв’язку з моральним зношенням, становить 10 + N тис. грн.
2. Запропонувати систему контролю за рухом виробничих запасів пивоварні, використовуючи АВС-аналіз (на основі даних табл. 2).
3. Обрати прийнятний варіант фінансування оборотних активів підприємства, ураховуючи такі умови:
1) можливість отримання довготермінового банківського кредиту під 20% річних;
2) можливість отримання короткотермінового банківського кредиту під
17 % річних;
3) можливість скористатися 5,N% ціновою знижкою в разі здійснення готівкового платежу за поставлену сировину або отримання товарного кредиту на 60 днів у постачальника А;
4) можливість скористатися 7,N% ціновою знижкою в разі здійснення готівкового платежу або отримання товарного кредиту на 70 днів у постачальника Б.

ІДЗ, рік – 2013, вартість – 50 грн.

ІДЗ з фінансового менеджменту “Управління прибутком”

1. Визначити обсяг реалізації продукції, що забезпечує беззбиткову операційну діяльність у короткотерміновому періоді. Використати дані табл.1 Прийняти, що відпускна ціна одиниці виробу – 5 грн.
Прийняти, що сума постійних операційних витрат у плановому періоді буде аналогічною до попереднього, а змінні витрати в плановому періоді зростуть на такий же відсоток, як і операційний прибуток.
2. Визначити «запас міцності» підприємства (абсолютну і відносну величину). Здійснити графічну інтерпретацію.
3. Визначити коефіцієнт операційного левериджу в попередньому та плановому періодах. Порівняти знайдені значення і зробити висновки щодо можливості використання операційного левериджу для управління прибутком підприємства.
4. Розрахувати:
– зміну суми операційного прибутку підприємства, якщо обсяг реалізації продукції в натуральних одиницях збільшити на 5%;
– зміну суми операційного прибутку підприємства, якщо обсяг реалізації продукції в натуральному виразі не зміниться, а ціна знизиться на 2%;
– на скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб у разі скорочення виторгу від реалізації на 25% (за умови збереження сили впливу операційного левериджу на попередньому рівні), підприємство зберегло 75% очікуваного прибутку.
5. Розробити дивідендну політику. Здійснити розподіл чистого прибутку підприємства.

ІДЗ, рік – 2013. Вартість – 50 грн.

Управління грошовими потоками

1. На основі форми №3 «Звіт про рух грошових коштів» здійснити аналіз грошових потоків підприємства за декілька періодів. Розрахувати:
• величину чистого грошового потоку;
• коефіцієнт ліквідності грошового потоку;
• коефіцієнт ефективності грошового потоку.
2. На основі проведених розрахунків зробити висновки та розробити рекомендації щодо поліпшення управління грошовими потоками на підприємстві.
3. Розробити прогноз надходження і витрачання грошових коштів по операційній діяльності, виходячи із запланованої суми чистого прибутку. Розрахувати планову суму чистого грошового потоку. Для розрахунків використати дані, наведені в табл. 1.
Список використаної літератури

ІДЗ, фінансовий менеджмент, рік – 2013. Вартість – 30 грн.

Аналіз грошових надходжень страховиків

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 8
1.1. Сутність грошових надходжень страховиків та їх класифікація 8
1.2. Характеристика грошових надходжень страхових компаній від операційної діяльності 15
1.3. Механізм забезпечення та складові грошових надходжень страховиків від фінансової та інвестиційної діяльності 26
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 33
2.1. Загальна характеристика діяльності та основних фінансових показників ПАТ СК «Універсальна» 33
2.2. Аналіз динаміки та структури грошових надходжень ПАТ СК «Універсальна» 38
2.3. Шляхи забезпечення зростання грошових надходжень страхових компаній……………………………………………………………………………50
РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ В ПАТ СК «УНІВЕРСАЛЬНА» 63
ВИСНОВКИ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82
ДОДАТКИ …………………………………………………………………………….87

Дипломна робота, рік – 2013, вартість – 300 грн.

Фінансовий аналіз діяльності

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 5
1.1 Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства 5
1.2 Експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 16
РОЗДІЛ 2. ПОГЛИБЛЕНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 19
2.1 Аналіз ліквідності підприємства 19
2.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства 25
2.3 Аналіз ділової активності підприємства 29
2.4 Аналіз рентабельності підприємства 34
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
ДОДАТКИ

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Планування чисельності та складу працівників підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади планування чисельності та складу працівників підприємства 5
1.1. Сутність планування чисельності працівників підприємства 5
1.2. Фактори, що впливають на планування чисельності та складу працівників підприємства 10
1.3. Методичні підходи щодо чисельності працівників підприємства 14
Розділ 2. Дослідження діючої практики планування чисельності та складу працівників ТОВ «Парітет-Трейд» 24
2.1. Аналіз чисельності, руху та продуктивності працівників підприємства 24
2.2. Оцінка ефективності системи планування чисельності та складу працівників ТОВ «Парітет-Трейд» 30
2.3. Аналіз форм стимулювання працівників підприємства 34
Розділ 3. Обгрунтування планової чисельності та складу працівників ТОВ “Парітет-Трейд» на майбутній період 39
Висновки та пропозиції 44
Список використаних джерел 46
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Економічна стратегія розвитку

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування економічної стратегії розвитку підприємства 6
1.1. Поняття економічної стратегії розвитку підприємства 6
1.2. Фактори, що впливають на формування економічної стратегії розвитку підприємства 13
1.3. Методичні основи розробки стратегії розвитку підприємства 17
Розділ 2. Дослідження практики формування стратегії розвитку ВАТ «Житлошляхбуд» 26
2.1. Оцінка фінансово-економічних результатів та дослідження ефективності діяльності підприємства 26
2.2. Діагностика місії, факторів макро- та мікросередовища підприємства 30
2.3. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства 36
2.4. Оцінка ефективності діючої економічної стратегії розвитку підприємства 39
Розділ 3. Обгрунтування економічної стратегії розвитку ВАТ «Житлошляхбуд» 43
Висновки та пропозиції 49
Список використаних джерел 51
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Формування матеріальних запасів підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу стану та ефективності формування матеріальних запасів підприємства 6
1.1. Економічна природа, склад та фактори, що впливають на формування матеріальних запасів підприємства 6
1.2. Методи аналізу матеріальних запасів підприємства 13
1.3. Особливості формування матеріальних запасів підприємства 17
Розділ 2. Дослідження стану та ефективності використання запасів ПІІ ТОВ «Укршпон» 25
2.1. Аналіз складу, структури та динаміки матеріальних запасів підприємства 25
2.2. Оцінка ефективності використання запасів підприємства 29
2.3. Аналіз факторів, що впливають на формування матеріальних запасів підприємства 34
Розділ 3. Напрями удосконалення політики формування запасів підприємства ПІІ ТОВ «Укршпон» на плановий період 36
Висновки та пропозиції 43
Список використаних джерел 45
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Конкурентна позиція підприємства та шляхи її посилення

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу конкуретної позиції підприємства 6
1.1. Сутність конкурентної позиції підприємства та поняття, що її характеризують 6
1.2. Методичні підходи до оцінювання конкурентної позиції підприємства 10
1.3. Світовий досвід аналізу конкурентної позиції підприємства 18
Розділ 2. Дослідження конкурентної позиції компанії «Coca-Cola» 25
2.1. Економічна діагностика підприємства 25
2.2. Оцінка зовнішнього середовища підприємства 28
2.3. Оцінка конкурентної позиції підприємства на ринку 35
Розділ 3. Шляхи посилення конкурентної позиції компанії «Coca-Cola» на ринку 43
Висновки та пропозиції 52
Список використаних джерел 55
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Капітал підприємства, обґрунтування загальної потреби

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи аналізу капіталу підприємства 5
1.1. Сутність та структура капіталу підприємства 5
1.2. Методика проведення аналізу капіталу підприємства 12
1.3. Сучасні підходи щодо обґрунтування загальної потреби в капіталі підприємства 19
Розділ 2. Дослідження капіталу ПрАТ «Вентиляційні системи» за 2009 – 2011 роки 23
2.1. Аналіз динаміки та структури капіталу підприємства 23
2.2. Аналіз показників стану та ефективності використання капіталу підприємства 28
2.3. Оцінка ефективності управління капіталом підприємства 32
Розділ 3. Обґрунтування загальної потреби ПрАТ «Вентиляційні системи» в капіталі на майбутній період 36
Висновки і пропозиції 41
Список використаних джерел 44
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: