Наукові статті

Аналіз ринку страхування життя в Україні

Аналіз ринку страхування життя в Україні

 

Останні роки відзначаються зменшенням чисельності компаній, що здійснюють свою діяльність на страховому ринку України. Ця тенденція стосується також ринку страхування життя. Так, чисельність CК «Life» (страхових компаній, що здійснюють страхування життя) у 2015 році склала 49 компаній, у той час, як у 2014 році вона складала 57 компаній, а у 2013 році – 62 компанії (рис.1).

001

Рис.1. Динаміка чисельності страхових компаній на ринку страхування життя в Україні

 

Можна побачити, що протягом 2013-2015 років кількість CК «Life» зменшилась на 13 од. або 21%.

Зниження чисельності CК «Life» відбулось на тлі зменшення загальної кількості СК на ринку страхування (зменшення протягом 2013-2015 років на 46 од.), проте відбувалось більш швидкими темпами: так, у 2015 році частка CК «Life» склала лише 13,6% від загальної кількості страхових компаній. Для порівняння у 2014 році вона складала 14,9%, а у 2013 році – 15,2%, тобто протягом періоду вона знизилась на 1,6% (рис.2). Прочитать остальную часть записи »

Значення показника рентабельності в умовах самофінансування діяльності підприємства

В умовах ринку від рентабельної роботи залежить життєздатність підприємства, його можливості нагромаджувати фінансові ресурси, забезпечувати інтереси інвесторів, конкурувати з іншими підприємствами. Рентабельна робота підприємства визначається насамперед прибутком, який воно отримує, а показники рентабельності характеризують відносну доходність і показують, наскільки ефективно використовувались всі ресурси, які забезпечили отримання фірмою прибутку. Прочитать остальную часть записи »

Ефективність використання основних засобів як складова частина ефективності управління підприємством

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.
Основні засоби – це матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання). Основні засоби підприємства включають основні виробничі засоби й невиробничі основні засоби. Прочитать остальную часть записи »

Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори розвитку

Збиткова робота підприємств та організацій є однією з головних причин їх незадовільного фінансового стану. Наслідком же незадовільного фінансового стану підприємств є збільшення їхньої кредиторської та дебіторської заборгованості.
Наслідком наявності значної суми дебіторської та кредиторської заборгованості та її прострочених розмірів є неплатоспроможність значної кількості суб’єктів господарювання. При цьому Прочитать остальную часть записи »

Прибуток як цільова функція діяльності підприємства

Прибуток – економічна категорія. Визначення його суті у багатьох літературних джерелах зводиться до того, що прибуток – це частина вартості додаткового продукту, додатковий продукт, виражений у грошах, частина чистого доходу, одна з його форм тощо.
Прибуток як економічна категорія – це грошовий вираз вартості реалізованого чистого доходу, основну форму грошових накопичень господарюючих суб’єктів. Він характеризує доходність підприємства від проведення відповідних заходів, окупність вкладених витрат і використаного майна в результаті проведення заходів. Прочитать остальную часть записи »

Поняття, склад та джерела формування власних фінансових ресурсів

Під терміном „фінансові ресурси підприємств” в економічній науці й на практиці прийнято вважати сукупність фондів грошових коштів і грошові кошти у не фондовій формі, які є у розпорядженні підприємств. суб’єкта господарювання розпоряджатися ними без будь-яких обмежень. Прочитать остальную часть записи »

Місце маркетингової служби в структурі управління підприємством

Проведення кардинальної перебудови системи управління економікою виявило цілий ряд проблем, зв’язаних з формуванням і удосконалюванням організаційних структур управління підприємств. Недостатній рівень розробки теорії управління в області вивчення закономірностей побудови і розвитку організаційних структур управління обумовив нечіткість і багатозначність понятійного апарата. Одночасне використання в спеціальній літературі, нормативно-методичній базі і господарській практиці великого числа різних тлумачень організаційних структур управління утрудняють проведення досліджень у цій області і стримують здійснення практичних робіт з удосконалення оргструктур управління підприємствами. Прочитать остальную часть записи »

Сутність та значення маркетингового дослідження на підприємстві

Для ефективної ринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьби фірмі необхідні маркетингові дослідження. Велика закордонна компанія щорічно проводить самотужки чи замовляє проведення сторонніми організаціями 3-4 маркетингових досліджень.
Існує кілька визначень маркетингового дослідження. У науковій літературі найбільш часто застосовується широке трактування терміна “дослідження маркетингу”, відповідно до якого останні можуть являти собою як роздільні, так і комплексні дослідження ринку і маркетингової діяльності фірми. Такий підхід спрощує класифікацію маркетингових досліджень, дозволяє уникнути термінологічної плутанини при спілкуванні з практиками і тому представляється кращим. Прочитать остальную часть записи »

Особливості формування цінової політики підприємства

Ціна – основний інструмент комерційної політики фірми. І тому стратегія ціноутворення повинна бути пов’язана з загальними цілями фірми відповідно до системи маркетингу і відбивати їх. Часто можна зустріти твердження, що основною метою будь-якої фірми є максимізація прибутку. Це не зовсім так: по-перше, у силу зовнішніх факторів (поява небезпечних конкурентів на ринку, нестабільна обстановка в країні) більш важливим може виявитися збереження частки продажів на ринку. По-друге, прагнення до максимізації цінності фірми (тобто суми грошей, що власники фірми могли б одержати при продажі її активів по ринковій вартості) може зажадати тимчасового скорочення прибутку для забезпечення стійких перспектив розвитку. Прочитать остальную часть записи »

Особливості формування комунікаційної політики підприємства

Комунікації – це обмін інформацією між двома й більше людьми.
Найпростіша модель комунікації – це S-M-R, де S(source) – джерело, що посилає повідомлення М(message) одержувачеві- R (receiver). R і S з’єднує зворотний зв’язок. Обмін сигналами між передавачем і приймачем відбувається із застосуванням системи кодування-декодування для запису й інтерпретації сигналів.
В маркетингу комунікація – сукупність сигналів, що виходять від фірми на адресу різних аудиторій (клієнти, збутовики, постачальники, акціонери, органи керування, власний персонал). Для підвищення ефективності заходів Прочитать остальную часть записи »

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: