Менеджмент підприємства

Стрес як ситуація в управлінні та її подолання

Вступ 3
1. Поняття стресу в менеджменті та його наслідки для працівників 5
2. Причини виникнення стресу в організації 9
3. Конфлікт в організації, як передумова виникнення стресової ситуації, можливості його вирішення 13
4. Делегування повноважень, як дієвий метод зменшення ризику виникнення стресів на підприємстві 19
5. Методи подолання стресу в організаціях 21
Висновок 28
Список використаної літератури 30

Курсова робота, 2006р. Вартість – 40 грн.

Управління збутовою діяльністю підприємства в сучасних умовах господарювання

ВСТУП…………………………. 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти управління збутовою діяльністю підприємства в сучасних умовах
1.1. Суть, принципи і методи управління збутовою діяльністю підприємства ……………………. 7
1.2. Особливості організації збутової діяльності в сучасних умовах господарювання ………………. 17
РОЗДІЛ 2. Дослідження системи управління збутовою діяльністю на тов “Ротис”
2.1. Аналіз результатів збутової та господарської діяльності підприємства ………….. 29
2.2. Дослідження прибутковості збутової діяльності підприємства ………………..…………………………………………………… 39
2.3. Оцінка впливу зовнішнього середовища на систему збуту ТОВ “Ротис” ……………………………………………………………………….. 55
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки удосконалення управління збутовою діяльністю підприємства
3.1. Впровадження нової продукції як напрямок підвищення ефективності збутової діяльності ТОВ “Ротис” ……………………. 70
3.2. Застосування системи стратегічного управління у галузі збутової діяльності ………………….. 77
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………………….. 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………. 93
ДОДАТКИ………………………………………………… 98

Дипломна робота, 2004р. Вартість – 150 грн.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та фактори, що її обумовлюють
1.2. Методи визначення показників конкурентоспроможності торговельного підприємства
1.3. Мета та завдання управління конкурентоспроможністю підприємства
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ “РОТИС” НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ
2.1. Динаміка показників конкурентоспроможності продукції підприємства на внутрішньому ринку
2.2. Динаміка показників конкурентоспроможності продукції на зовнішньому ринку
2.3. Аналіз програм розвитку експортної діяльності ТОВ “РОТИС”
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТОВ “РОТИС”
3.1. Аналіз маркетингової стратегії підприємства в умовах фінансово-економічної кризи.
3.2. Формування програми збільшення збуту продукції ТОВ “РОТИС” на основі максимального використання конкурентних переваг
3.3. Шляхи удосконалення програм підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Рік – 2009, 105 сторінок, вартість – 290 грн.

Адміністративні методи управління готельним підприємством

Вступ……………………………………………………………………………..3
1. Сутність і класифікація методів менеджменту….…………………………..5
2. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош»………………………………………………………… ………..….12
3. Сукупність адміністративно-розпорядчих методів управління ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош»………….………………………………..18
4. Підвищення дієвості адміністративно-розпорядчих методів ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош»…………………………………………..22
Висновки та пропозиції…………………………………………………………30
Список використаних джерел…………………………………………………..33
Додатки

Рік – 2009, вартість – 90 грн.

Мотивація праці на туристичних підприємствах та напрями її удосконалення

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретично-методологічні засади мотивації праці на туристичних підприємствах………………………………………………………………………..6
1.1. Сутність та значення мотивації праці на туристичних підприємствах …….6
1.2. Види та принципи мотивації праці в управлінні персоналом на туристичних підприємствах ………………………………………………………………………24
1.3. Мотивація та ефективність діяльності підприємства……………………….29
Розділ 2. Система реалізації, управління мотивацією туристичного підприємства ТОВ «А-ТУРС»……………………………………………………..38
2.1. Аналіз економічної діяльності підприємства ……………………………….38
2.2. Принципи мотивації персоналу на підприємстві ТОВ «А-ТУРС»……….52
2.3. Аналіз існуючої системи мотивації праці на підприємстві…………………57
Розділ 3. Ефективність управління мотивацією туристичного підприємства в умовах глобалізації …………………………………………………………………64
3.1. Шляхи вирішення проблем мотивації праці персоналу на туристичному підприємстві «А-ТУРС»……………………………………………………………64
3.2. Основні напрямки удосконалення управлінням мотивацією персоналу на туристичному підприємстві ……………………………………………………….72
3.3. Вплив удосконалення мотивації праці персоналу на діяльність ТОВ «А-ТУРС»……………………………………………………………………………….80
Висновки……………………………………………………………………………84
Список використаних джерел……………………………………………………..93
Додатки

Рік – 2010, вартість – 290 грн.

Наукові школи в менеджменті, їх виникнення та еволюція

Вступ 3
Розділ 1. Еволюція наукових шкіл в менеджменті 6
1.1. Школи наукового управління 6
1.2. Школи адміністративного управління 11
1.3. Школи Фордизму 16
1.4. Школи поведінкового управління 18
Розділ 2. Практика застосування надбань шкіл менеджменту 21
2.1. Оцінка основних підсистем управління підприємством ЗАТ «Туристична агенція «Либідь-Київ» 21
2.2. Здійснення функцій менеджменту на підприємстві 31
2.3. Застосування принципів менеджменту 43
Розділ 3. Практичне впровадження позитивного досвіду наукових шкіл на ЗАТ «Туристична агенція «Либідь-Київ» 46
3.1. Удосконалення методів і прийомів управлінських рішень на підприємстві 46
3.2. Удосконалення системи мотиваційного механізму на підприємстві 52
Висновок 59
Список використаних джерел 64
Додатки

Рік – 2010, вартість – 100 грн.

Організація взаємодії, як функція менеджменту на підприємстві сфери туризму

Вступ 3
Розділ І. Зміст функції “організація” та її значення 6
1.1. Організація процесів менеджменту 6
1.2. Класифікація організаційних структур 12
1.3. Структурна побудова управління організацією сфери туризму 17
Розділ ІІ. Застосування функції організації на туристичному підприємстві «САМ» 20
2.1. Організаційна структура підприємства та зв’язки взаємодії 20
2.2. Аналіз функції організації на об’єкті дослідження 28
Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення організації взаємодії туристичного підприємства «САМ» 33
3.1. Корпоративна культура та соціально-етична політика на підприємстві 33
3.2. Методи покращення функції організації 39
3.3. Напрями поліпшення організації праці керівника 45
Висновок 49
Список використаних джерел 52
Додатки

Рік – 2010, вартість – 100 грн.

Комунікації в менеджменті

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………………..5
1.1. Сутність комунікацій та комунікаційного процесу……………………………5
1.2. Видова класифікація комунікацій …………………………………………….8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «ЗАВОД ІЗОЛЯЦІЇ»……………………………….………11
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства…………………..11
2.2. Аналіз комунікаційних процесів на підприємстві……………………………15
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «ЗАВОД ІЗОЛЯЦІЇ»…………………………….…..19
3.1. Напрямки підвищення ефективності комунікацій на підприємстві……….19
3.2. Покращення корпоративної культури та соціально-етичної політики на підприємстві ………………………………………………………………………..23
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………27
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………29
ДОДАТКИ

Рік – 2010, вартість – 100 грн.

Делегування діяльності: теорія та практика

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади делегування діяльності 5
1.1. Сутність та значення делегування повноважень 5
1.2. Види делегування повноважень 11
Розділ 2. Практика застосування делегування діяльності на підприємстві ТОВ «Неохімікі Україна» 15
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Неохімікі Україна» 15
2.2. Здійснення делегування повноважень на підприємстві 22
Розділ 3. Напрямки удосконалення делегування діяльності на ТОВ «Неохімікі Україна» 28
3.1. Фактори перешкод делегуванню діяльності на ТОВ «Неохімікі Україна» та шляхи їх подолання 28
3.2. Напрями підвищення кваліфікації управлінського персоналу на підприємстві 36
Висновки 41
Список використаних джерел 45
Додатки

Рік – 2010, вартість – 100 грн.

Формальні та неформальні групи на підприємстві сфери туризму

Вступ 3
Розділ 1 . Загальна характеристика груп 6
1.1. Суть трудових груп 6
1.2. Характеристика трудових колективів 12
Розділ 2. Класифікація трудових колективів в готелі «Україна» 17
2.1.Формальні групи в готелі «Україна» 17
2.2. Неформальні групи в готелі «Україна» 22
Розділ 3. Підвищення ефективності формальних та неформальних груп готелю «Україна» 25
Висновок 31
Список використаної літератури 35
Додатки

Рік – 2010, вартість – 100 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: