Менеджмент ЗЕД

Мотивація праці персоналу на підприємстві-суб’єкті ЗЕД

Вступ…………………………………………………………………………..3
1. Теоретично-методологічні засади мотивації праці в міжнародній сфері……………………………………………………………………………7
1.1. Сутність та значення мотивації праці в міжнародних компаніях……..7
1.2. Види та принципи мотивації праці в управлінні персоналом в міжнародних компаніях……………………………………………………..30
1.3. Мотивація та ефективність діяльності організації……………………38
2. Система реалізації, управління мотивацією підприємства ТОВ «Симпатик»…………………………………………………………………..48
2.1. Аналіз економічної діяльності підприємства …………………………48
2.2. Принципи мотивації персоналу на підприємстві ТОВ «Симпатик»….66
2.3. Аналіз існуючої системи мотивації праці на підприємстві…………..72
3. Ефективність управління мотивацією у міжнародній діяльності в умовах глобалізації ………………………………………………………….80
3.1. Визначення проблем мотивації персоналу в міжнародній сфері…….80
3.2. Світовий досвід мотивації персоналу у міжнародних компаніях……89
3.3. Основні напрямки удосконалення ефективності управлінням мотивацією на підприємстві в умовах глобалізації………………………..98
Висновки…………………………………………………………………….111
Список використаних джерел………………………………………………119
Додатки

Магістерська, 2008р. Вартість – 280 грн.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах переходу до ринку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність та значення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, характеристика його особливостей
1.2. Основні етапи управління зовнішньоекономічними операціями підприємства та методологія визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
1.3. Управління персоналом підприємства в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності
1.4. Становлення ринкової економіки в Україні та зростання ролі зовнішньоекономічної діяльності
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЕНЕРГОПРОМСЕРВІС»
2.1. Характеристика ТОВ «Енергопромсервіс» та його зовнішньоекономічної діяльності
2.2. Аналіз процесу управління експортно-імпортними операціями підприємства та розрахунок ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
2.3. Аналіз стану трудових ресурсів та система управління персоналом на підприємстві ТОВ «Енергопромсервіс»
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЕНЕРГОПРОМСЕРВІС»
3.1. Планування рекламної компанії ТОВ «Енергопромсервіс» на зовнішніх ринках
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності експортних та імпортних операцій
3.3. Удосконалення системи мотиваційного механізму та управління персоналом на підприємстві ТОВ «Енергопромсервіс»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Дипломна, 2009р. Вартість – 350 грн.

Управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні аспекти організації управління зовнішньоекономічним підрозділом на підприємстві………………………………………………………..5
1.1. Поняття управління підрозділом та методи оцінки його роботи……………5
1.2. Система управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства….11
1.3. Нормативно-правове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства……………………………………………………………15
Розділ 2. Особливості системи управління зовнішньоекономічним підрозділом (на прикладі діяльності підприємства ДП «Долмарт Україна»)…………………17
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства ……………………………………………………………………….17
2.2. Механізм управління зовнішньоекономічним відділом на підприємстві….22
2.3. Оцінка ефективності роботи зовнішньоекономічного підрозділу підприємства………………………………………………………………………..24
Розділ 3. Напрямки удосконалення управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства ДП «Долмарт Україна»………………………………29
3.1. Вдосконалення організаційної структури управління ЗЕД підприємства …29
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності управління зовнішньоекономічним відділом на підприємстві……………………………….32
Висновки……………………………………………………………………………37
Список використаних джерел……………………………………………………..40
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти здійснення зовнішньоекономічних товарообмінних операцій……………………………………………………………5
1.1. Сутність та особливості організації зовнішньоекономічних товарообмінних операцій підприємства………………………………………………………………5
1.2. Механізм реалізації зовнішньоторгових товарообмінних операцій…………8
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоторгових операцій…………………11
Розділ 2. Дослідження та оцінка проблем реалізації зовнішньоекономічних товарообмінних операцій на підприємстві ТОВ «Базальтове волокно»………..17
2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства……………………17
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Базальтове волокно»…….23
2.3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності ……………………26
Розділ 3. Пропозиції щодо управління зовнішньоекономічними товарообмінними операційними на підприємствах України……………………30
3.1. Шляхи покращення здійснення зовнішньоекономічних товарообмінних операцій на ТОВ «Базальтове волокно»………………………………………….30
3.2. Організаційні рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення зовнішньоекономічних товарообмінних операцій на підприємстві…………….33
Висновки……………………………………………………………………………39
Список використаних джерел……………………………………………………..42
Додатки

Курсова, 2010р. Вартість – 80 грн.

Зовнішньоекономічні зв’язки підприємства

Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади зовнішньоекономічних зв’язків як форми господарської діяльності підприємства…………………………………..6
1.1. Сутність, види та особливості організації зовнішньоекономічних зв’язків підприємства………………………………………………………………………..6
1.2. Механізм реалізації зовнішньоторгових зв’язків…………………………..19
1.3. Методи оцінки ефективності зовнішньоторгових зв’язків………………..25
Розділ 2. Дослідження та оцінка проблем реалізації зовнішньоекономічних зв’язків на підприємстві КП «Володимирецький агропромбуд»………………31
2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика напрямів і показників діяльності підприємства КП «Володимирецький агропромбуд»…31
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності КП «Володимирецький агропромбуд»………………………………………………………………………46
2.3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та вивчення проблем………………………………………………………………….51
Розділ 3. Напрямки удосконалення здійснення зовнішньоекономічних зв’язків на підприємстві КП «Володимирецький агропромбуд»…………………………58
3.1. Розробка та впровадження стратегії зовнішньоекономічної діяльності для підприємства……………………………………………………………………….58
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв’язків КП «Володимирецький агропромбуд»………………………………….73
Висновки……………………………………………………………………………82
Список використаних джерел……………………………………………………..87
Додатки

Бакалаврська, 2008р. Вартість – 300 грн.

Організація міжнародного туризму на підприємстві

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади міжнародного туризму……………………………5
1.1. Сутність міжнародного туризму та його значення…………………………5
1.2. Аналіз основних чинників, які впливають на формування і функціонування туристичного ринку…………………………………………..12
1.3. Особливостi органiзацiї мiжнародних туристичних операцiй……………17
Розділ 2. Організація міжнародного туризму на ТОВ «А-ТУРС»……………22
2.1. Органiзацiйно-управлiнська структура та характеристика дiяльностi підприємства.………………………………………………………………….…22
2.2. Аналіз мiжнародної туристичної дiяльностi ТОВ «А-ТУРС»……………26
2.3. Дослідження механізму організації експортно-імпортних операцій ТОВ «А-ТУРС»…………………………………………………………………………32
2.4. Вдосконалення стратегії виходу підприємства ТОВ «А-ТУРС»
на ринки туристичних послуг……………………………………………………39
Висновки…………………………………………………………………………43
Список використаних джерел…………………………………………………..46
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

Мотивація персоналу підприємства – суб’єкта ЗЕД

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретично-методологічні засади мотивації праці на підприємствах-суб’єктах ЗЕД………………………………………………………………………5
1.1. Сутність та значення мотивації праці в системі управління підприємством – суб’єктом ЗЕД…………………………………………………5
1.2. Системи мотивації праці в управлінні персоналом………………………11
1.3. Методи мотивації персоналу……………………………………………….17
Розділ 2. Дослідження системи мотивації персоналом на підприємстві ТОВ «Симпатик»…………………………………………………………….…….…..20
2.1. Характеристика організаційно – управлінської структури та господарської діяльності підприємства………….…………………………….20
2.2. Аналіз експортної діяльності та принципів мотивації персоналу на підприємстві ……………………………………………………………………..27
2.3. Основні напрямки покращення мотивації на підприємстві ……………..36
Висновки …………………………………………………………………………49
Список використаних джерел…………………………………………………..52
Додатки

Курсова, 2008р. Вартість – 60 грн.

Методологія аналізу менеджменту ЗЕД

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………………………..6
1.1. Характеристика особливостей менеджменту зовнішньоекономічної діяльності………………………………………………………………………….6
1.2. Основні етапи управління зовнішньоекономічними операціями підприємства …………………………………………………………………….10
1.3. Методологія визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства …………………………………………………………………….15
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………19
2.1. Характеристика підприємства та його зовнішньоекономічної діяльності………………………………………………………………………..19
2.2. Аналіз процесу управління експортно-імпортними операціями підприємства ……………………………………………………………………25
2.3. Розрахунок ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства ……………………………………………………………………29
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА….33
3.1. Планування рекламної компанії підприємства на зовнішніх ринках…..33
3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності експортних та імпортних операцій……………………………………………………………..39
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………42
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бакалаврська, 2008р. Вартість – 120 грн.

Вдосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах туристичного бізнесу

Вступ………………………………………………………………………………4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ………………………………………………………………….7
1.1.Механізм організації експорту-імпорту туристичного продукту на підприємстві………………………………………………………………………7
1.2. Формування туристичного продукту та його просування на ринку…….15
1.3. Методи оцінки конкурентоспроможності туристичного підприємства ..28
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ НЕПТУН ТРЕВЕЛ КЛАБ…………………………….35
2.1.Організаційно-управлінська структура та аналіз господарської діяльності туристичного підприємства ……………………………………………………35
2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства та оцінка його конкурентоспроможності ………………………………………………………42
2.3. Дослідження механізму організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства……………………………………………………………………..61
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………….67
3.1. Вдосконалення стратегії виходу підприємства на ринки туристичних послуг……………………………………………………………………………..67
3.2. Удосконалення маркетингової складової конкурентоспроможності туристичного підприємства на зовнішніх ринках……………………………..71
3.3. Вдосконалення організаційної структури управління ЗЕД туристичної фірми ……………………………………………………………………………..84
Висновки…………………………………………………………………………92
Список використаних джерел…………………………………………………..98
Додатки

Дипломна, 2008р. Вартість – 250 грн.

Організація експорту послуг

Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ
1.1. Особливості організації експорту послуг
1.2. Нормативно-правова база організації експорту послуг
1.3. Методи організації експорту послуг
1.4. Формування туристичного продукту та його просування на ринку
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз організації експорту туристичних послуг
2.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку туристичних послуг з використанням ЕОМ
2.4. Напрями удосконалення організації експорту туристичних послуг на підприємстві
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Бакалаврська, 2007р. Вартість – 200 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: