Маркетинг

Оцінка доцільності виходу на фармацевтичний ринок нового продукту

Вступ 3
РОЗДІЛ І. СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 6
1.1. Аналіз діяльності підприємства на ринку 6
1.2. Аналіз маркетингового середовища 16
1.3. Діагностика маркетингової управлінської проблеми 25
Висновки до першого розділу 28
РОЗДІЛ ІІ. ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 30
2.1. Методологія дослідження 30
2.2. Визначення цілі та завдань дослідження 39
2.3. Планування та організація збору даних 47
Висновки до другого розділу 53
РОЗДІЛ ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 55
3.1. Збір та аналіз даних 55
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства 71
3.3. Економічне обґрунтування ефективності маркетингових заходів 75
Висновки до третього розділу 83
РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ 85
Висновки 97
Список використаної літератури 103
Додатки 107
Дипломна робота, рік – 2016, вартість – 600 грн.

Вдосконалення маркетингової збутової політики

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади маркетингової збутової політики 6
1.1. Поняття збутової політики та принципи її формування 6
1.2. Форми організації оптової торгівлі 16
1.3. Види роздрібної торгівлі та основи збутової логістики 24
1.4. Методичні засади оцінювання ефективності збутової політики підприємства 34
Розділ 2. Діагностика маркетингової збутової політики ТОВ «Фора» 42
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 42
2.2. Аналіз маркетингової збутової політики підприємства 51
2.3. Діагностика процесу управління збутовою політикою підприємства 64
Розділ 3. Напрями вдосконалення маркетингової збутової політики підприємства ТОВ «Фора» 76
3.1. Удосконалення комплексу маркетингових заходів у формуванні маркетингової збутової політики підприємства 76
3.2. Пропозиції щодо удосконалення роботи з постачальниками 88
3.3. Розробка комплексу маркетингових стратегій підприємства 96
Висновки 102
Список використаних джерел 106
Додатки 112

Магістерська робота, рік – 2015, вартість – 600 грн.

Маркетингові засади конкурентоспроможності підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства на засадах маркетингу 7
1.1. Поняття конкурентоспроможності підприємства, суть, критерії, принципи та види 7
1.2. Концептуальні засади формування конкурентоспроможності підприємства 16
1.3. Методичні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства 26
Розділ 2. Діагностика конкурентоспроможності та аналіз маркетингової діяльності ВСК «Міжгір’я» 40
2.1. Загальна характеристика підприємства ВСК «Міжгір’я» 40
2.2. Аналіз рівня конкурентоспроможності ВСК «Міжгір’я» та визначення конкурентних позицій підприємства 48
2.3. Оцінка ефективності використання маркетингових інструментів у процесі здобуття конкурентних переваг 58
Розділ 3. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі впровадження комплексу маркетингових заходів 70
3.1. Розробка комплексу маркетингових стратегій для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства 70
3.2. Пропозиції щодо удосконалення маркетингової діяльності ВСК «Міжгір’я» 79
Висновки 95
Список використаних джерел 99
Додатки 107

Магістерська робота, рік – 2015, вартість – 600 грн.

Міжнародний маркетинг агропродовольчої продукції

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні основи міжнародного маркетингу агропродовольчої продукції 5
1.1. Зміст сучасної парадигми міжнародного маркетингу 5
1.2. Аграрний маркетинг та особливості його формування на підприємстві 10
1.3. Підходи до формування міжнародного маркетингового комплексу на аграрному підприємстві 14
Розділ 2. Дослідження комплексу маркетингу на прикладі ПП «Олдер» 17
2.1. Екoнoмiкo-oрганiзацiйна характеристика пiдприємства ПП «Олдер» 17
2.2. Дослідження експортного потенціалу сільського господарства України 21
2.3. Аналіз маркетингового комплексу ПП «Олдер» 25
Розділ 3. Напрямки вдосконалення міжнародного маркетингу аграрних підприємств 31
3.1. Вибір зарубіжного ринку для покращення експортного потенціалу аграрного підприємства 31
3.2. Формування комплексу маркетингу на основі досліджень кон’юнктури світового ринку 35
Висновки 40
Список використаних джерел 43
Додатки 47

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Показники стану загальноекономічної кон*юктури

1. Показники стану загальноекономічної кон’юнктури 3
2. Задачі. 9
Список використаних джерел 18
Задача 1.
Менеджер фірми, яка виробляє безалкогольні напої, припускає три ймовірні результати впровадження нової марки. За оптимістичним прогнозом – у випадку виявлення споживачами прихильності до неї є можливість досягти частки ринку більше 10% і прибутку у 900 + 10*k тис. грн. за найбільш ймовірною оцінкою частка ринку може скласти 3%-10%, а фінансовий результат досягне 300 + 10*k тис. грн. прибутку. За песимістичним прогнозом, частка ринку має бути менша, ніж 3% і збитки сягнуть до розміру 600 +10*k тис. грн. Первісне опитування експертів показало, що вони розглядають наступну ймовірність трьох вищезазначених варіантів відповідно як 0,3; 0,5 та 0,2. На основі оцінки цінності маркетингової інформації визначити максимальну вартість результатів маркетингового дослідження.
Задача 2.
Визначити потенційної місткості ринку картоплі по Україні, якщо за даними анкетного опитування доросла людина споживає за місяць 5 + (0,01*(2*19+20)) кг картоплі, а статистичні дані щодо чисельності населення по вікових групах та рекомендовані коефіцієнти перерахунку наведені у таблиці:
Вік, років Вікова структура населення, % Чисельність населення, млн. осіб, Ni Коефіцієнт перерахунку норми споживання в залежності від віку Норма споживання, кг
До 1 0,86 0,25
1-4 4 0,35
5-9 6,6 0,50
10-14 7,74 0,65
15-19 7,24 0,80
20-24 7,22 0,90
Дорослі 46,84 1,00
Пенсіонери 19,5 0,90
РАЗОМ 100,0 46,4383 + 0,2*19
Задача 3.
Львівська кондитерська фабрика “Світоч” планує вийти з новою маркою карамелі на певний географічний регіон. Визначте місткість ринку для товару в цьому географічному регіоні, якщо відомі такі дані:
• чисельність населення даного регіону m= 28700 +50*19 осіб.
• середньомісячний дохід на душу населення Д = 1059 + 30*19 грн/особу.
• питома вага коштів, що їх витрачають з отриманого доходу на продукти харчування, К1 = 32 + 0,1(2*19+10) %.
• питома вага коштів, що їх витрачають на кондитерські вироби, К2 = 5 + 0,1(2*19+10) %, із суми, яку описує коефіцієнт К1.
• питома вага коштів, що їх витрачають на цукерки, К3 = 47 + 0,1(2*19+10) % із суми, яка визначається коефіцієнтом К2.
• питома вага коштів, що їх витрачають на карамельні цукерки, К4 = 25 + 0,1(2*19+10) %, із суми, яку визначає коефіцієнт К3.
Задача 4.
У процесі панельних досліджень ринку відеокамер м. Києва були одержані такі дані:
• в реалізації відеокамер задіяні 563 + 10*k магазини;
• з них 106 + 10*19 брали участь у панельних дослідженнях;
• запас відеокамер різних марок на складах цих 106 + 10* k магазинів становив: на 1 січня 2010 р. 7123 + 10*k од., на 1 березня 2010 р. – 2316 + 10*k од.;
• у січні 2010 р. буде закуплено 21600 + 10*k відеокамер різних марок, у лютому 2010 р. — 18102 + 10*k од.
Визначте місткість ринку відеокамер м. Києва в 2010 р.
Задача 5.
На ринку харчових концентратів в певному географічному регіоні функціонують три підприємства фірма «Надія», ЗАТ «Троянда», ТОВ «Вікар». Вони є конкурентами і витрачають на маркетингові заходи в рік відповідно фірма «Надія» В1= 30000 + 3000*k грн., ЗАТ «Троянда» В2 = 22000 + 3000*k грн., ТОВ «Вікар» В3 = 16000 + 3000*k грн. з відповідною ефективністю витрат коштів Е1 = 0,85, Е2= 1,3, Е3 = 0,95. Визначити частки ринку цих підприємств.

Контрольна, рік – 2015, вартість – 50 грн.

Дослідження кон’юнктури ринку кукурудзи України

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи дослідження кон’юнктури товарного ринку 6
1.1 Поняття ринкової кон’юнктури та цілі її аналізу 6
1.2. Підходи та методи аналізу кон’юнктури 16
1.3 Ключові кон’юнктуро утворюючі фактори на ринку зерна 28
Розділ 2. Кон’юнктурний аналіз ринку кукурудзи 35
2.1. Стан та тенденції розвитку українського ринку кукурудзи 35
2.2. Аналіз кон’юнктури світового ринку кукурудзи 46
2.3. Характеристика економічно-господарської та маркетингової діяльності ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» 57
Розділ 3. Напрями зміни кон’юнктури ринку кукурудзи та вдосконалення її дослідження 71
3.1. Прогноз кон’юнктури українського ринку кукурудзи 71
3.2. Прогноз попиту ринкових сегментів на кукурудзу та продукти її переробки 80
3.3. Обґрунтування маркетингової стратегії підприємства на основі прогнозу кон’юнктури 87
Висновки 98
Список використаних джерел 102
Додатки 109

Магістерська робота, рік – 2015, вартість – 600 грн.

Управління рекламною діяльністю на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Концептуальні засади рекламної діяльності підприємства за умов сучасного ринку 5
1.1. Сутність та значення реклами як ефективного інструменту маркетингового комунікаційного процесу підприємства 5
1.2. Механізм рекламної діяльності сучасного підприємства 11
1.3. Планування рекламної діяльності підприємства 17
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Універсам» 24
2.1. Виробничо-господарська діяльність ТОВ «Універсам» 24
2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ «Універсам» 29
2.3. Оцінка управління рекламною діяльністю на підприємстві 35
Розділ 3. Напрями покращення управління рекламною діяльністю ТОВ «Універсам» 44
3.1. Планування як засіб удосконалення рекламної діяльності підприємства 44
3.2. Удосконалення управління рекламною діяльністю ТОВ «Універсам» 48
3.3. Економічна ефективність запропонованих заходів 55
Висновки 59
Список використаної літератури 62
Додатки

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Імідж товару в маркетинговій товарній політиці підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи створення та управління іміджем товару підприємства 5
1.1 Сутність іміджу товару, процес його формування та місце в маркетинговій політиці підприємства 5
1.2 Сучасні засоби управління іміджем товару 10
Розділ 2. Аналіз стану іміджелогії товару в системі товарної політики підприємства 17
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 17
2.2. Аналіз товарної марки (знака) 24
2.3. Аналіз рекламної підтримки іміджу товару 29
2.4. Складові та комплексне оцінювання іміджу товару 34
Розділ 3. Обґрунтування основних напрямів та пропозицій щодо підтримання та поліпшення іміджу товарів підприємства 39
3.1. Основні напрями щодо удосконалення іміджу товарів підприємства 39
Висновки 45
Список використаної літератури 48
Додатки 50

Курсова робота, рік – 2015, вартість – 150 грн.

Звіт з практики “маркетинг”

Розділ 1. Загальне ознайомлення з організацією роботи підприємства 3
1.1 Історія створення підприємства 3
1.2 Виробнича та організаційна структура підприємства 6
Розділ 2. Організація маркетингової діяльності підприємства 11
2.1 Місце та роль маркетингової служби підприємства 11
2.2 Аналіз маркетингових досліджень які проводяться на підприємстві 14
2.2.1 Аналіз фінансового стану підприємства 14
2.2.2 Аналіз дослідження ринку підприємства 19
2.2.3 Аналіз дослідження споживачів та конкурентів 27
2.3 Розробка та впровадження комплексу маркетинг-міксу 40
2.3.1 Товарна політика підприємства 40
2.3.2 Цінова політика підприємства 44
2.3.3 Політика розповсюдження 47
2.3.4 Комунікаційна політика 50
2.4 Система завоювання ринку та позиціювання послуг 54
2.5 Організація маркетингового планування 56
2.6 Система маркетингового контролю 58
Розділ 3. Основні шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємства 60
Список використаних джерел 65
Додатки 67

Звіт з практики, 2015 рік, ціна – 150 грн.

Маркетинг та його місце в розвитку підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи маркетингу та його місця в розвитку підприємства 6
1.1. Сутність, завдання, функції та принципи маркетингу 6
1.2. Теорія розвитку сучасного маркетингу 13
1.3. Значення маркетингу як визначального чинника розвитку підприємства 22
Розділ 2. Економічний аналіз та оцінка ефективності маркетингової діяльності на ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» 30
2.1. Загальна характеристика підприємства 30
2.2.Аналіз показників господарської діяльності підприємства 33
2.3. Аналіз ринку кондитерських виробів та напрямків діяльності служби маркетингу підприємства 41
2.4. Оцінка ефективності маркетингової діяльності на підприємстві 54
2.5. Напрями вдосконалення системи засобів маркетингу на підприємстві 60
Висновки 68
Список використаних джерел 70
Додатки 75

Бакалаврська робота, рік – 2015, вартість – 400 грн.

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: