Економічний аналіз

Контрольна теорія економічного аналізу

Теоретична частина……………………………………………………………….3
1. Індексний метод……………………………………………………………3
2. Типи детермінованих факторних систем………………………………….5
Практична частина. Варіант 1………………………………………………….8
Список використаної літератури………………………………………………14
Контрольна теорія економічного аналізу, 2016 рік. Вартість – 50 грн.

 

Задача 4. Порахувати показники матеріаломісткості, матеріаловіддачі, перевитрат чи економії. Та за допомогою методів аналізу встановити зміну випуску в результаті зміни матеріаловіддачі

Аналіз показників матеріаломісткості продукції

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення
Матеріальні витрати, тис. грн. 1430 1560 130
Валова продукція, тис. грн. 2950 2340 -610
Матеріаломісткість валової продукції, грн./грн. 0,485 0,667 0,182
Матеріаловіддача, грн./грн. 2,063 1,500 -0,563
Перевитрата (+) чи економія (-) матеріалів у результаті зміни матеріаломісткості, тис. грн. х 425,7 х
Зміна випуску продукції в результаті зміни її матеріаломісткості, тис. грн. х 638,5 х

 

Задача 6. Визначити вплив зміни цін на продукцію та зміну рентабельності реалізації, використовуючи дані таблиці та методів аналізу

Показник За планом Фактичний обсяг за плановими цінами та витратами Фактично
Валовий дохід,грн. 315300 333240 340040
Собівартість реалізації, грн. 258300 283220 292400
Валовий прибуток 57000 50020 47640
Рентабельність ,% 18,08 15,01 14,01

 

Задача 10. Використовуючи метод найменших квадратів, визначити функцію витрат (рівняння регресії) та обчислити суму загальновиробничих витрат у травні, якщо планується обсяг виробництва у розмірі 35000од.

Період Загальновиробничі витрати, грн Обсяг готової продукції, од.
січень 17000 15000
лютий 24000 20000
березень 30000 25000
квітень 33000 30000

 

Задача 16.Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних:тис. грн.

1 декада 2 декада 3 декада
План Факт План Факт План Факт
3000 2000 3500 3600 3500 4600

Виручка від реалізації продукції як основне джерело грошових надходжень

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та використання виручки від реалізації продукції 5
1.1. Економічна сутність виручки від реалізації продукції 5
1.2. Порядок формування виручки від реалізації продукції 8
1.3. Методика планування виручки від реалізації підприємства 11
Розділ 2. Аналіз виручки від реалізації продукції на підприємстві ТОВ «Крок» 15
2.1. Загальна характеристика підприємства 15
2.2. Діагностика фінансового стану підприємства 18
2.3. Аналіз стану та структури виручки від реалізації 27
Розділ 3. Шляхи зростання виручки від реалізації продукції на підприємстві ТОВ «Крок» 31
3.1. Загальні напрями зростання виручки від реалізації 31
3.2. Обґрунтування економічної ефективності пропонованих заходів 36
Висновки 38
Список використаних джерел 41
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Виробнича потужність: види та методи

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи виробничої потужності підприємства 5
1.1. Сутність та види виробничої потужності 5
1.2. Методи оцінювання виробничих потужностей підприємства 10
Розділ 2. Дослідження показників діяльності та виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 20
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 20
2.2. Оцінка динаміки та структури виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 23
2.3. Оцінка ефективності використання виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 29
Розділ 3. Напрямки удосконалення формування та використання виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 31
3.1. Шляхи удосконалення формування виробничих потужностей ПрАТ «Вентиляційні системи» 31
3.2. Заходи з підвищення ефективності використання виробничих потужностей 36
Висновки 42
Список використаних джерел 44
Додатки

Курсова робота, рік – 2013, вартість – 100 грн.

Економічний аналіз. контрольна

1. Місце та роль економічного аналізу в системі управління підприємством 3
2. Практична частина 7
Список використаних джерел 16

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 13
Дайте оцінку використання сировини і матеріалів на виробництво продукції. Визначте вплив основних факторів на суму відхилення і розрахуйте суму резервів зниження собівартості за статтею «Сировина і матеріали». Зробіть висновки.

Практичне завдання 14
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Алекс» за вказаний період (дод. 2). Укажіть недоліки у роботі. Зробіть висновки.

Практичне завдання 15
Розрахуйте вплив факторів (за способом відносних різниць) за наведеними нижче даними. Зробіть висновки.
Таблиця 2.5
Вихідні дані
Показник Одиниця вимірювання За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Кількість верстатів шт. 75 79
Фонд часу роботи одиниці обладнання год 112,2 104,4
Тривалість однієї зміни год 6,6 5,8
Кількість змін роботи одиниці обладнання ? ?
Вихід продукції з 1 кг переробленої сировини одиницею обладнання кг 0,788 0,732
Кількість сировини, що перероблюється на верстаті за 1 год одиницею обладнання кг 303 322

Економічний аналіз. контрольна

1. Види економічного аналізу 3
2. Практична частина 8
Список використаних джерел 18

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 16
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Алекс» за вказаний період (дод. 3). Укажіть недоліки у роботі. Зробіть висновки.

Практичне завдання 17
Дайте оцінку використання сировини і матеріалів на виробництво продукції.
Визначте вплив основних факторів на суму відхилення і підрахуйте суму резервів зниження собівартості за статтею «Сировина і матеріали». Зробіть висновки.
Таблиця 2.4
Вид матеріалу За планом Фактично
норма витрат, кг ціна, грн сума, грн норма витрат, кг ціна, грн сума, грн
Цех 1 Виріб А-132
Сталь кутова 1500 8,0 1400 8,5
Труби 300 20,0 350 18,0
Скло 2000 12,0 2100 10,0
Фарба 100 18,0 110 18,0
Усього X X X X

Практичне завдання 18
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Алекс» за вказаний період за наведеною таблицею. Вкажіть на недоліки у роботі. Зробіть висновки.
Таблиця 2.6
Вихідні дані для аналізу фінансового стану ЗАТ «Алекс»
Показник, грн. 2007 2008 2009
Грошові кошти 600 400 100
Дебіторська заборгованість 4000 5200 5800
Запаси 8000 9600 12000
Основний капітал 16000 16000 16000
Кредиторська заборгованість 4600 6000 7600
Нарахування 4000 4200 4500
Короткострокові кредити банків 2000 2000 2800
Довгострокова кредиторська заборгованість 6000 6000 6000
Звичайні акції 2000 2000 2000
Нерозподілений прибуток 10000 10100 10500
Виручка від реалізації послуг 80000 86000 76000
Собівартість реалізованих послуг 64000 72000 66000
Чистий прибуток 6000 4000 2000

Економічний аналіз. контрольна

1. Наукові основи і філософське розуміння економічного аналізу 3
2. Практична частина 7
Список використаних джерел 18

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 19
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Алекс» за вказаний період за наведеною таблицею. Вкажіть на недоліки у роботі. Зробіть висновки.
Таблиця 2.1
Показник, гри 2007 2008 2009
Грошові кошти 600 400 100
Дебіторська заборгованість 4000 5200 5800
Запаси 8000 9600 12000
Основний капітал 16000 16000 16000
Кредиторська заборгованість 4600 6000 7600
Нарахування 4000 4200 4500
Короткострокові кредити банків 2000 2000 2800
Довгострокова кредиторська заборгованість 6000 6000 6000
Звичайні акції 2000 2000 2000
Нерозподілений прибуток 10000 10100 10500
Виручка від реалізації послуг 80000 86000 76000
Собівартість реалізованих послуг 64000 72000 66000
Чистий прибуток 6000 4000 2000

Практичне завдання 20
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Алекс» за вказаний період (дод. 4). Укажіть недоліки у роботі. Зробіть висновки.

Практичне завдання 21
Дайте оцінку використання сировини і матеріалів на виробництво продукції. Визначте вплив основних факторів на суму відхилення і підрахуйте суму резервів зниження собівартості за статтею «Сировина і матеріали». Зробіть висновки.
Таблиця 2.9
Вид матеріалу За планом Фактично
норма витрат, кг ціна, грн сума, грн норма витрат, кг ціна, грн сума, грн
Цех 1 Виріб А-132
Цемент 300 2,5 250 2,0
Щебінь 1200 180,0 1300 185,0
Пісок 1,5 140,0 1,6 150,0
Сталь листова 150 5,5 140 6,0
Усього X X X X

Економічний аналіз. контрольна

1. Способи вимірювання впливу факторів у детермінованому аналізі 3
2. Практична частина 9
Список використаних джерел 15

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 4
Проаналізуйте вплив факторів на середньорічний виробіток, використовуючи прийом абсолютних різниць. Зробіть висновки.
Таблиця 2.1
Фактори впливу на середньорічний виробіток одного робітника
Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік 195 190 -5 -2,6
Середня тривалість робочого дня (зміни), год. 6 5,5 -0,5 -8,3
Середньогодинний виробіток одного робітника, грн. 10 12 2 20,0
Середньорічний виробіток одного робітника, грн. 11,7 12,54 0,84 7,2

Практичне завдання 5
Розрахуйте за наведеними даними методом відносних різниць вплив трудових факторів на обсяг товарної продукції. Зробіть висновки.

Вихідні дані для розрахунку вплив трудових факторів на обсяг товарної продукції наведені у табл.2.2.
Таблиця 2.2
Вихідні дані для розрахунку впливу факторів
Показник За
планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Обсяг продукції за місяць у порівняльних цінах, тис. грн 450 480 30 6,7
Середньооблікова чисельність робітників, осіб 240 200 -40 -16,7
Відпрацьовано робітниками за місяць людино-днів 5040 4400 -640 -12,7
Відпрацьовано робітниками за місяць людино-годин 40320 33000 -7320 -18,2

Практичне завдання 6
Розрахуйте вплив трудових факторів на зміну обсягу виробництва, використовуючи спосіб абсолютних різниць. Зробіть висновки.

Вихідні дані для розрахунку вплив трудових факторів на зміну обсягу виробництва наведені у табл.2.4.
Таблиця 2.4
Вихідні дані для розрахунку впливу факторів
Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Обсяг товарної продукції за місяць, тис. грн 403,2 412,5 9,3 2,3
Середньооблікова чисельність робітників, осіб 240 200 -40 -16,7
Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів 5040 4400 -640 -12,7
Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин 40320 33000 -7320 -18,2

Економічний аналіз. контрольна

1. Класифікація факторів для потреб економічного аналізу 3
2. Практична частина 8
Список використаних джерел 16

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 28
Дайте оцінку динаміці обсягу реалізації. Проаналізуйте вплив кількості реалізованих виробів і цін на зміну виручки від реалізації.
Таблиця 2.1
Вихідні дані для оцінки динаміки обсягу реалізації
Вид матеріалів За минулий рік За звітний рік
кількість, т ціна за 1 т, грн кількість, т ціна за 1 т, грн
А 400 70 440 90
В 600 30 560 35
С 1000 80 800 70

Практичне завдання 29
Дайте оцінку динаміці обсягу реалізації. Проаналізуйте вплив кількості реалізованих виробів і цін на зміну виручки від реалізації.

Таблиця 2.3
Вихідні дані для оцінки динаміки обсягу реалізації
Вид матеріалів За минулий рік За звітний рік
кількість, т ціна за 1 т, грн кількість, т ціна за 1 т, грн
А 800 40 900 30
В 1200 50 1400 60
С 2000 230 700 250

Практичне завдання 30
Розрахуйте величину факторів, що вплинули на середній виробіток робітника (методом ланцюгових підстановок). Зробіть висновки.

Таблиця 2.5
Фактори впливу на середньорічний виробіток одного робітника
Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Середньорічний виробіток одного робітника, грн 8624 6926,4 -1697,6 -19,7
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік 224 222 -2 -0,9
Середня тривалість робочого дня (зміни), год 7,7 7,8 0,1 1,3
Середнього динний виробіток одного робітника, грн 5 4 -1,0 -20,0

Економічний аналіз. контрольна

1. Використання абсолютних, відносних та середніх величин в економічному аналізі 3
2. Практична частина 7
Список використаних джерел 15

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 10
Розрахуйте вплив факторів (способом відносних різниць) за наведеними нижче даними. Зробіть висновки.
Таблиця 2.1
Фактори впливу на транспортні витрати
Показник За
планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Транспортні витрати, тис. грн 270 135 -135 -50,0
Кількість перевезених вантажів, т (К) 1500 1000 -500 -33,3
Дальність перевезень, км (Д) 150 90 -60 -40,0
Середній транспортний тариф, грн за 1 т/км (Т) 1,2 1,5 0,3 25,0

Практичне завдання 11
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства ЗАТ «Апекс» за вказаний період (дод. 1). Укажіть, які є в нього недоліки у роботі. Зробіть висновки.

Практичне завдання 12
Розрахуйте вплив факторів (способом ланцюгових підстановок) за наведеними нижче даними. Зробіть висновки.
Таблиця 2.5
Вихідні дані
Показник Одиниця вимірювання За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Кількість верстатів шт. 85 81
Фонд часу роботи одиниці обладнання год 109,5 108,8
Тривалість однієї зміни год 7,3 6,8
Кількість змін роботи одиниці обладнання ? ?
Вихід продукції з 1 кг переробленої сировини одиницею обладнання кг 0,745 0,785
Кількість сировини, що перероблюється на верстаті за 1 год одиницею обладнання кг 350 297
Загальний випуск продукції кг 2426930,6 2054660,2

Економічний аналіз. контрольна

1. Предмет та об’єкти економічного аналізу 3
2. Практична частина 8
Список використаних джерел 15

2013 рік, вартість 50 грн.

Практичне завдання 22
Проаналізуйте вплив усіх факторів на зміну суми фонду оплати праці робітників у звітному році порівняно з минулим (методом ланцюгових підстановок). Зробіть висновки.

Таблиця 2.1
Фактори впливу на зміну суми фонду оплати праці робітників
Показник Минулий рік Звітний рік Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Фонд оплати праці, тис. грн. 742,5 799,2 56,7 11,1
Середньоспискова чисельність робітників 90 100 10 11,1
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік 220 222 2 0,9
Середня тривалість одного робочого дня, год. 7,5 8,0 0,5 6,7
Середньогодинна заробітна плата, грн. 5 4,5 -0,5 -10,0

Практичне завдання 23
Розрахуйте вплив трудових факторів на виконання виробничої програми за даними таблиці (методом відносних різниць). Зробіть висновки.

Вихідні дані для розрахунку вплив трудових факторів на виконання виробничої програми наведені у табл.2.2.
Таблиця 2.2
Вихідні дані для розрахунку впливу факторів
Показник За
планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Обсяг товарної продукції за місяць, грн. 195000 196800 1800 0,9
Середньооблікова чисельність робітників, осіб 250 200 -50 -20,0
Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів 4875 4000 -875 -17,9
Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин 39000 32800 -6200 -15,9

Практичне завдання 24
Проаналізуйте вплив усіх факторів на зміну суми фонду оплати праці робітників у звітному році порівняно з минулим (методом ланцюгових підстановок). Зробіть висновки.
Таблиця 2.4
Фактори впливу на зміну суми фонду оплати праці робітників
Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Відносне відхилення
Фонд оплати праці, тис. грн 742,5 799,2 56,7 11,1
Середньоспискова чисельність робітників 90 100 10 11,1
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік 220 222 2 0,9
Середня тривалість одного робочого дня, год 7,5 8,0 0,5 6,7
Середньогодинна заробітна плата, грн 5 4,5 -0,5 -10,0

Замовити
Viber - 098-6119314 Whatsapp - 098-6119314 Моб. тел. 050-5377391 (МТС) 098-6119314 (Київстар)

Ім'я

E-Mail (обов'язково)

Телефон

Тема

Предмет

Тип роботи, вимоги

Введіть кодcaptcha

/p

Банери: